معنی و ترجمه کلمه lot به فارسی lot یعنی چه

lot


دسته ،گروه ،مقدار يا تعداد زياد،نوبه مهمات ،بخشش ،بسى ،بسيار،چندين ،قواره ،تکه ،بهره ،قسمت ،سرنوشت ،پارچه ،توده انبوه ،قرعه ،محوطه ،قطعه زمين ،جنس عرضه شده براى فروش ،کالا،بقطعات تقسيم کردن( با)out،تقسيم بندى کردن ،جورکردن ،بخش کردن ،سهم بندى کردن
علوم مهندسى : سرى
قانون ـ فقه : قرعه
بازرگانى : انبوه
علوم نظامى : بخش بهره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها