معنی و ترجمه کلمه lower به فارسی lower یعنی چه

lower


ضعيف کردن ،پايين اوردن لوله ، : )adj.vt.&vi.(پايين اوردن ،تخفيف دادن ،کاستن از،تنزل دادن ،فروکش کردن ،خفيف کردن ،پست تر،پايين تر، : )n.vt.&vi.(اخم ،عبوس ،ترشرويى ،هواى گرفته وابرى ،اخم کردن
علوم نظامى : پايين دادن لوله


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها