معنی و ترجمه کلمه lowest unoccupied molecular orbital به فارسی lowest unoccupied molecular orbital یعنی چه

lowest unoccupied molecular orbital


شيمى : پايينترين اوربيتال مولکولى اشغال نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها