معنی و ترجمه کلمه lucubration به فارسی lucubration یعنی چه

lucubration


مطالعه سخت ،دود چراغ خورى ،شب زنده دارى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها