معنی و ترجمه کلمه lunar caustic به فارسی lunar caustic یعنی چه

lunar caustic


(ش -.طبى )نيترات نقره بفرمولAg NO3 ،سنگ جهنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها