معنی و ترجمه کلمه machinery saw به فارسی machinery saw یعنی چه

machinery saw


علوم مهندسى : دستگاه اره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها