معنی و ترجمه کلمه magnetic declination به فارسی magnetic declination یعنی چه

magnetic declination


علوم مهندسى : تنزل مغناطيسى
الکترونيک : انحراف مغناطيسى
معمارى : ميل مغناطيسى
علوم هوايى : شيب مغناطيسى
علوم نظامى : انحراف مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها