معنی و ترجمه کلمه magnetic flux density به فارسی magnetic flux density یعنی چه

magnetic flux density


چگالى شار مغناطيسى
علوم مهندسى : چگالى خطوط قوا اندوکسيون مغناطيسى
الکترونيک : چگالى شاره مغناطيسى
شيمى : چگالى شار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها