معنی و ترجمه کلمه magnetic lines of force به فارسی magnetic lines of force یعنی چه

magnetic lines of force


الکترونيک : خطوط قواى مغناطيسى
علوم هوايى : خطوط نيروى مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها