معنی و ترجمه کلمه magnetizing force به فارسی magnetizing force یعنی چه

magnetizing force


نيروى مغناطيسى کننده
علوم مهندسى : شدت مغناطيس کنندگى
الکترونيک : شدت ميدان مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها