معنی و ترجمه کلمه magneto exchange به فارسی magneto exchange یعنی چه

magneto exchange


علوم مهندسى : مرکز تلفن خودکار با تلفن اندوکتورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها