معنی و ترجمه کلمه magnitude of alternating current به فارسی magnitude of alternating current یعنی چه

magnitude of alternating current


علوم مهندسى : دامنه جريان متناوب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها