معنی و ترجمه کلمه main gap به فارسی main gap یعنی چه

main gap


علوم مهندسى : فاصله تخليه اصلى
الکترونيک : شکاف اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها