معنی و ترجمه کلمه main line of resistance به فارسی main line of resistance یعنی چه

main line of resistance


خط اصلى مقاومت
علوم نظامى : خط مقاومت اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها