معنی و ترجمه کلمه main port (rn) به فارسی main port (rn) یعنی چه

main port (rn)


بندر اصلى ،syn : refrence station )USN(,
علوم دريايى : principal port )USN(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها