معنی و ترجمه کلمه major activity به فارسی major activity یعنی چه

major activity


شعبه اصلى ،قسمت عمده
علوم نظامى : فعاليت عمده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها