معنی و ترجمه کلمه major assembly به فارسی major assembly یعنی چه

major assembly


قطعه عمده
علوم نظامى : قسمت عمده دستگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها