معنی و ترجمه کلمه major epilepsy به فارسی major epilepsy یعنی چه

major epilepsy


روانشناسى : صرع بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها