معنی و ترجمه کلمه make up a deficit به فارسی make up a deficit یعنی چه

make up a deficit


جبران کردن کسرى
بازرگانى : تامين کردن کسرى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها