معنی و ترجمه کلمه malevolent transformation به فارسی malevolent transformation یعنی چه

malevolent transformation


گشتار جمع گريزى( در نظريه ساليوان)
روانشناسى : گشتار جمع گريزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها