معنی و ترجمه کلمه malthusian law of population به فارسی malthusian law of population یعنی چه

malthusian law of population


نظريه جمعيتى مالتوس
بازرگانى : براساس اين نظريه جمعيت بصورت تصاعد هندسى افزايش ميابد در حاليکه وسايل معيشت و مواد غذائى بصورت تصاعد عددى افزايش ميابد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها