معنی و ترجمه کلمه manipulation of accounts به فارسی manipulation of accounts یعنی چه

manipulation of accounts


قانون ـ فقه : حسابسازى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها