معنی و ترجمه کلمه manual skills به فارسی manual skills یعنی چه

manual skills


بازرگانى : مهارت هاى دستى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها