معنی و ترجمه کلمه manual به فارسی manual یعنی چه

manual


يدى ،دستورالعمل ،ايين نامه ،دستور رزمى ،وابسته بدست ،انجام شده با دست ،کتاب دستى ،نظامنامه ،مقررات ،کتاب راهنما
روانشناسى : راهنما
بازرگانى : راهنماى انجام کار،راهنماى کار
علوم نظامى : دستى سيستم دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها