معنی و ترجمه کلمه many happy returns of the day به فارسی many happy returns of the day یعنی چه

many happy returns of the day


صد سال باين سالهابرسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها