معنی و ترجمه کلمه march به فارسی march یعنی چه

march


راهپيمايى کردن ،قدم رو کردن موزيک نظامى ،راه پيمايى ،قدم بردارى ،گام نظامى ،موسيقى نظامى يا مارش ،سير،روش ،ماه مارس ،راه پيمايى کردن ،قدم رو کردن ،نظامى وار راه رفتن ،پيشروى کردن ،تاختن بر
ورزش : پيش روى گام به گام شمشيرباز
علوم نظامى : راهپيمايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها