معنی و ترجمه کلمه marsh malaria به فارسی marsh malaria یعنی چه

marsh malaria


نوبه ،مالاريا،هواى مردابى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها