معنی و ترجمه کلمه martial به فارسی martial یعنی چه

martial


وابسته به ارتش ،جنگى ،لشکرى ،جنگجو،نظامى
قانون ـ فقه : نظامى
علوم نظامى : نظامى


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها