معنی و ترجمه کلمه material به فارسی material یعنی چه

material


ماده کار،کالا،نيرو،مواد،ماتريال ،مصالح ساختمان ،چيز،جنس ،ماده ،مصالح ،مادى ،جسمانى ،مهم ،عمده ،کلى ،جسمى ،اساسى ،اصولى ،مناسب ،مقتضى ،مربوط،جسم
علوم مهندسى : مواد
معمارى : کالا
قانون ـ فقه : اسناد
روانشناسى : م ادى
بازرگانى : مصالح
ورزش : قوا
علوم هوايى : جنس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها