معنی و ترجمه کلمه matter به فارسی matter یعنی چه

matter


قالب ،کالا،ماده ،جسم ،ذات ،ماهيت ،جوهر،موضوع ،امر،مطلب ،چيز،مهم بودن ،اهميت داشتن
علوم مهندسى : کالا
قانون ـ فقه : قضيه
شيمى : ماده
علوم هوايى : ماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها