معنی و ترجمه کلمه maximum limited stress به فارسی maximum limited stress یعنی چه

maximum limited stress


علوم مهندسى : تنش حداکثر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها