معنی و ترجمه کلمه measles به فارسی measles یعنی چه

measles


سرخک rubeola( و)morbili ،دانه هاى سرخک ،سرخچه ،خنازير خوک ،کرم کدو
روانشناسى : سرخک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها