معنی و ترجمه کلمه measuring accuracy به فارسی measuring accuracy یعنی چه

measuring accuracy


علوم مهندسى : دقت اندازه گيرى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها