معنی و ترجمه کلمه measuring point به فارسی measuring point یعنی چه

measuring point


علوم مهندسى : نقطه سنجش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها