معنی و ترجمه کلمه measuring technique به فارسی measuring technique یعنی چه

measuring technique


روش سنجش ،متد سنجش ،اسلوب سنجش فن سنجش ،فن اندازه گيرى
علوم مهندسى : تکنيک سنجش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها