معنی و ترجمه کلمه mechanical equivalent of heat به فارسی mechanical equivalent of heat یعنی چه

mechanical equivalent of heat


علوم هوايى : هم ارز مکانيکى گرما


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها