معنی و ترجمه کلمه mediate به فارسی mediate یعنی چه

mediate


ميانى ،وسطى ،واقع درميان ،غير مستقيم ،ميانجى گرى کردن ،وساطت کردن ،پابميان گذاردن ،درميان واقع شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها