معنی و ترجمه کلمه menu driven program به فارسی menu driven program یعنی چه

menu driven program


برنامه منودار
کامپيوتر : برنامه با فهرست انتخاب تنظيم شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها