معنی و ترجمه کلمه mercury vapor rectifier tube به فارسی mercury vapor rectifier tube یعنی چه

mercury vapor rectifier tube


الکترونيک : يکسو کننده جيوه اى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها