معنی و ترجمه کلمه metal به فارسی metal یعنی چه

metal


: )n.&adj.(فلز،جسم ،ماده مذاب ، : )vt.(سنگ ريزى کردن ،فلزى کردن ،با فلزپوشاندن
علوم مهندسى : فلز
عمران : فلز
معمارى : فلز
شيمى : فلز
علوم هوايى : فلز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها