معنی و ترجمه کلمه metallography به فارسی metallography یعنی چه

metallography


(فلز شناسى )شرح فلزات ،بررسى در ساختمان درونى فلزات ،مطالعه الياژهاى فلزى
علوم مهندسى : فلزنگارى
معمارى : فلزنگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها