معنی و ترجمه کلمه meter rule به فارسی meter rule یعنی چه

meter rule


ورزش : مقررات مربوط به ساختن قايقهاى بادى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها