معنی و ترجمه کلمه method of equal appearing intervals به فارسی method of equal appearing intervals یعنی چه

method of equal appearing intervals


روانشناسى : روش فاصله هاى يکسان نما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها