معنی و ترجمه کلمه minor epilepsy به فارسی minor epilepsy یعنی چه

minor epilepsy


روانشناسى : صرع کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها