معنی و ترجمه کلمه minor به فارسی minor یعنی چه

minor


کوچک ،کم ،کهاد( در ماتريس ها)،جزيى ،صغير( در حقوق)،کمتر،کوچکتر،پايين رتبه ،خردسال ،اصغر،شخص نابالغ ،محزون ،رشته فرعى ،کهاد،صغرى ،در رشته ثانوى يا فرعى تحصيل کردن ،کماد
معمارى : کوچکتر
قانون ـ فقه : صغير
شيمى : کهاد
روانشناسى : صغير
بازرگانى : فرعى
علوم نظامى : کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها