معنی و ترجمه کلمه minute به فارسی minute یعنی چه

minute


يادداشت وقايع ،نسخه دوم ، : )adj.vi.n.(دقيقه ،دم ،ان ،لحظه ،مسوده ،يادداشت ،(بصورت جمع )گزارش وقايع ،خلاصه مذاکرات ،خلاصه ساختن ،صورت جلسه نوشتن ،پيش نويس کردن ، : )adj.(بسيار خرد،ريز،جزئى ،کوچک
نجوم : دقيقه
بازرگانى : صورت جلسه علوم هوايى : دقيقه
علوم نظامى : دقيقه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها