معنی و ترجمه کلمه mismatch به فارسی mismatch یعنی چه

mismatch


ازدواج ناجور،متناسب نبودن ،ناجور بودن ،بهم نخوردن ،عدم مطابقت
ورزش : دفاع بازيگر کوتاه قد در برابر حريف بلند
علوم هوايى : ناتوانى سيستم مکش توربين گاز براى تامين جريان هواى مورد نياز موتور به هنگام دور زدن يا ساير حالات اشفته


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها