معنی و ترجمه کلمه miss به فارسی miss یعنی چه

miss


سوتى! ،خطا( بيليارد)،از دست رفتن ،موفق نشدن ،عدم اصابت گلوله به هدف ،)vi.vt.n.(از دست دادن ،احساس فقدان چيزى راکردن ،گم کردن ،خطا کردن ،نداشتن ،فاقدبودن : )n.(دوشيزه
ورزش : خطا
علوم نظامى : خطاى گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها