معنی و ترجمه کلمه mistake of law به فارسی mistake of law یعنی چه

mistake of law


قانون ـ فقه : اشتباه حکمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها