معنی و ترجمه کلمه mistake while in discharge of duty به فارسی mistake while in discharge of duty یعنی چه

mistake while in discharge of duty


قانون ـ فقه : خطا در حين انجام وظيفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها